Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępnia się:

  • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
    – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
    – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia załączonego w poniższym linku.

Kopia dokumentacji medycznej pacjenta wydawana jest na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (prawnego opiekuna). W celu ułatwienia formalności wzór wniosku dostępny jest do pobrania w poniższym linku. Złożenie wniosku nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności.

Wniosek należy złożyć w Dziale ds. Ewidencji i Rozliczeń 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6 lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu tj. od 7.30-14.00. Pod adresami wskazanymi powyżej możliwy jest również odbiór dokumentacji. 

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w możliwie najkrótszym terminie bez zbędnej zwłoki.

Pierwsza kopia dokumentacji w żądanym zakresie będzie wydawana za darmo, za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów, Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu Lubelskim będzie pobierać opłaty Przy kolejnym wniosku pacjenta/przedstawiciela ustawowego o wydanie dokumentacji medycznej, bezpłatnie zostanie udostępniona tylko ta część dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał.