Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Realizowane Projekty

Projekt pn. ,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowa: RPLU.13.00.00. Infrastruktura społeczna

Działanie: RPLU.13.01.00. Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu: od 2018-12-01 do 2022-12-31

Wartość projektu ogółem to : 9 829 965,60 PLN

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 4 499 903,79 PLN.

Celem projektu jest: Dostosowanie świadczonych usług do zmian demograficznych oraz poprawa ich dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz przewlekle chorych. Realizacja tego projektu znacznie podniesie jakość wykonywanych usług medycznych, jakość wykonywanych badań, skróci czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczną diagnostykę, usprawni procesy organizacyjne, poprawy warunki diagnozowania i leczenia oraz bezpośrednio stworzy lepsze warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu.

Projekt pn. ,,Zwiększenie stopnia cyfryzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim"

Projekt pn.,, Zwiększenie stopnia cyfryzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 2 Cyfrowe Lubelskie

Działanie: 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Okres realizacji projektu: od 05.09.2018 r. do 31.05.2019 r. 

Wartość zrealizowanego projektu to: 1 548 201,00 PLN

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosił : 1 315 970,85 PLN

Celem projektu było: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o., który został zrealizowany poprzez modernizację istniejącego systemu informatycznego jaki Spółka przeprowadziła we wszystkich lokalizacjach.

Skutkiem powyższych działań jest znaczne podniesienie jakości realizowanych przez Spółkę usług, poprawa dostępności poprzez zwiększenie liczby świadczeń medycznych, wprowadzenie usługi on-line np.: rejestracji elektronicznej oraz dokumentacji elektronicznej.
Dzięki temu uzyskano znaczne skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i hospitalizację.

Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego 2019-2020

„Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego”

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2020-12-31

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycia wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 3 000 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno–zdrowotnej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne badania diagnostyczne uczestników projektu, edukacji zdrowotnej, dietetyki i psychodietetyki oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. partnerem w projekcie „ZWALCZ STRES”

Projekt jest realizowany w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie: 10.3: Programy polityki zdrowotnej
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program pilotażowy "Dobry posiłek w szpitalu"

"Dobry posiłek w szpitalach" to program, którego celem jest udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – "Dobry posiłek w szpitalu (Dz. U. poz. 2021).

Link do do galerii posiłków