Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: art. 32c pkt.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173)

W placówce Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
• uruchamianiu medycznych pracowni rentgenowskich,
• udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.